Tietosuojaseloste | Privacy Policy

(Scroll down for English version) 

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

HEMPEA Y-2827342-2

marjamaija@hempea.fi

+358414536443

Kivikkotie 13, 99800 Ivalo


Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Marja-Maija Valtonen, marjamaija@hempea.fi, +358414536443


Rekisteröidyt

Asiakkaat ja yritykseen yhteyttä ottaneet henkilöt (sähköpostitse, puhelimitse, tapahtumissa, verkkosivujen yhteydenottolomakkeen kautta tai esimerkiksi sosiaalisen median kanavien kautta)


Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin peruste ja käyttötarkoitus

Peruste: suostumus

Käyttötarkoitus: asiakassuhteen ylläpito

Rekisteriin tallennettavat tiedot

- Asiakastiedot: nimi (henkilö/yritys), yhteystiedot (puhelinnumero, sähköposti, osoite), tilaus- ja ostohistoria

- Käyttäytyminen verkkosivuilla: Toiminta HEMPEAn verkkosivuilla, kuten tuotesivujen selailu, tuotteiden lisääminen ostoskoriin, haut sekä tietoa siitä, millä hakusanoilla tai minkä sivujen kautta henkilö päätyy verkkosivuille.

- Laitetiedot: Käytettävä selain ja sen asetukset, IP-osoite, kieliasetukset sekä laitteen maantieteelliset tiedot.


Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen marjamaija@hempea.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakkaan tehdessä tilauksen verkkokaupassa, ottaessa yhteyytä sähköpostitse, verkkosivujen yhteydenottolomakkeella tai sosiaalisen median palveluiden kautta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin kolmansille osapuolille.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. 

Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia: Shopify, Google, Netvisor, Colleqium.

Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään 1 vuosi tai asiakassuhteen ajan.

Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Olemme varmistaneet tämän myös kumppaniemme osalta.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja sivuston kävijäliikenteen analysoimiseksi. Lue lisää evästeistä 

 

Privacy Policy

Registrar

HEMPEA Y-2827342-2

marjamaija@hempea.fi

+358414536443

Kivikkotie 13, 99800 Ivalo, Finland

Contact information on registry issues

Marja-Maija Valtonen, marjamaija@hempea.fi, +358414536443

Registered
Customers and people who have contacted the company (via email, phone, events, website contact form, or social media channels, for example)

Purpose and purpose of the processing of personal data and the register
Grounds: Consent

Purpose: to maintain a customer relationship

Information to be stored in the register
- Customer information: name (person / company), contact information (phone number, email, address), order and purchase history

- Website Behavior: Activities on the HEMPEA website, such as browsing product pages, adding products to a shopping cart, searches, and information on which keywords or pages a person ends up on.

- Device Information: The browser you are using and its settings, IP address, language settings, and device geographic information.


Rights of the data subject
The data subject has the following rights and requests to exercise them must be made to marjamaija@hempea.fi

The right of inspection

The registered person can check the personal data we store.

Right of rectification

The data subject may request the correction of incorrect or incomplete information concerning him.

of opposition

The data subject may object to the processing of personal data if he / she feels that the processing of personal data is unlawful.

Direct marketing ban

The data subject has the right to prohibit the use of the data for direct marketing.

Exhaust-right

The data subject has the right to request the deletion of the data if the processing is not necessary. We process the request for removal, after which we delete the information or provide a reasoned reason why the information cannot be deleted.

Please note that the controller may have a statutory or other right not to delete the information requested. The registrar is obliged to keep the accounting records for a period (10 years) specified in the Accounting Act (Chapter 2, Section 10). Therefore, accounting material cannot be removed before the deadline has expired.

Withdrawal of consent

If the processing of personal data relating to the data subject is based solely on consent and not, for example, customer relationship or membership, the data subject may withdraw the consent.

The data subject may appeal against the decision to the Data Protection Officer

The data subject has the right to request that we restrict the processing of the disputed data until such time as the matter can be resolved.

Right of appeal

The data subject has the right to complain to the data protection officer if he / she feels that we are violating personal data when processing personal data.

Contact details of the Data Protection Officer: www.tietosuoja.fi/en/index/contact.html

Regular sources of information
Customer information is regularly obtained from the customer themselves when placing an order through the online store, by contacting them via e-mail, through a website contact form, or through social media services.

Regular Disclosures
Information will not be passed on to third parties for marketing purposes.

We have made sure that all of our service providers comply with privacy laws.

We regularly use the following service providers: Shopify, Google, Netvisor, Colleqium.

Duration of treatment
Personal data will be processed for 1 year or during a customer relationship.

Processors of personal data
The controller processes personal data.

Transfer of data outside the EU
Data is routinely transferred outside the EU or the European Economic Area. When transferring data outside the EU and the EEA, we ensure an adequate level of protection of personal data by agreeing on issues of confidentiality and processing of personal data as required by law. We have ensured this also for our partners.

Automatic decision making and profiling
We do not use the information for automated decision making or profiling.

Cookies
We use cookies on our site to improve the user experience and to analyze visitor traffic to the site.